Ruszają konsultacje w szkole

Od poniedziałku 1 czerwca 2020 r. ruszają konsultacje z nauczycielami dla uczniów klas 5, 6 i 7 szkoły podstawowej oraz uczniów branżowej szkoły. Konsultacje dla uczniów są dobrowolne.

Chęć skorzystania z konsultacji należy zgłosić nauczycielom poszczególnych przedmiotów. Kontakt z nauczycielem umożliwi właściwe przygotowanie ucznia i nauczyciela do konsultacji oraz szczegółowe ustalenie godziny spotkania. Unikniemy wtedy wystąpienia większych skupisk osób.

Poniżej zamieszczono harmonogramy wyznaczające ramy czasowe konsultacji uczniów poszczególnych klas z konkretnymi nauczycielami. W razie potrzeby harmonogram podczas rozmowy wstępnej z nauczycielem zostanie dostosowany do zgłoszonego zapotrzebowania.

Uczniowie, którzy będą korzystać z konsultacji odbywających się w szkole, muszą dostosować się do wytycznych opracowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministertwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Bezwzględnie należy unikać gromadzenia się w jednym miejscu większej ilości osób zarówno przed konsultacjami, jak i w trakcie oraz po konsultacjach.

Harmonogram pracy biblioteki szkolnej

Z biblioteki szkolnej będzie można skorzystać od poniedziałku 1 czerwca 2020 r. Nie będzie bezpośredniego dostępu do pomieszczenia biblioteki. Książki będzie można zwrócić i otrzymać przy głównym wejściu do szkoły. W przypadku wypożyczania książek dużym usprawnieniem będzie wcześniejsze zamówienie ich za pośrednictwem dziennika elektronicznego u pani Małgorzaty Paszkiewicz.

Do biblioteki nie zwracamy podręczników - informacja na ten temat zostanie podana w późniejszym terminie.

Poniżej znajduje się harmonogram dostępności biblioteki dla uczniów poszczególnych klas.

Przy korzystaniu z biblioteki należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od innych osób i stosowaniu środków ochrony osobistej w postaci rękawic i maseczek.

Znamy terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ósmoklasisto! Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 oraz ofertą Branżowej Szkoły I stopnia w Nowym Mieście nad Wartą.

Informacja dla uczestników konkursu Kangur Matematyczny

W tym roku konkurs odbędzie się na platformie dzwonek.pl. Proszę o zapoznanie się z informacjami przesłanymi przez panią Justynę Kasprzak w dzienniku elektronicznym.

tort na 100 JP2

baner nabor bs 20-21

Informacja dla uczniów i rodziców klas 1sp, 2sp i 3sp!

Pani Joanna Walczak informuje, że od 11 maja 2020 r. zmienia się forma prowadzonych przez nią zajęć, tzn. edukacji wczesnoszkolnej w klasie 2sp i języka angielskiego w klasach 1sp i 3sp.

konkurs ortograficzny online

Konkurs ortograficzny dla uczniów i nauczycieli

Serwis edukacyjny dyktanda.pl pragnie zaprosić na pierwszą odsłonę konkursu „Mistrz Dyktand i Mistrz Ortografii". Konkurs odbędzie się w dwóch grupach: Mistrz Dyktand oraz Mistrz Ortografii. W pierwszej przewidziano pięć poziomów: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia, dorośli (nauczyciele). W drugiej z kolei, uczestnicy stoczą rywalizacje w czterech kategoriach: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia. Im więcej dyktand uczestnik utworzy lub rozwiąże poprawnie, tym więcej punktów otrzyma, co przełoży się na wyższą pozycję w rankingu.

Zachęcamy do sprawdzenia znajomości ortografii oraz samodzielnego tworzenia dyktand.

Uwaga uczniowie klas 5sp i 6sp!

Pani Małgorzata Adamczyk informuje, że od wtorku 21 kwietnia 2020 r. w dzienniku elektronicznym będą pojawiały się materiały sprawdzające wiedzę z historii. Odesłać wspomniane materiały będzie można tylko w określonym czasie. W związku z tym prosimy o systematyczne śledzenie zadań w dzienniku elektronicznym.

Informacja dla uczniów klas 5sp, 6sp i 7sp

Do dotychczas działającego systemu kontaktów i współpracy z nauczycielami i wychowawcami wprowadzamy nowe elementy wg zamieszczonych poniżej harmonogramów:

i

Informacje dla rodziców i uczniów

Kształcenie na odległość w szkołach zostało przedłużone do 7 czerwca 2020 r. Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie będą mieli możliwość korzystania na terenie szkoły z konsultacji z nauczycielami. W najbliższym czasie zostanie opublikowana informacja o terminach konsultacji.

W związku z zawieszeniem zajęć prosimy, żeby uczniowie spędzali czas w domach i unikali przebywania w skupiskach ludzkich.

W obecnej sytuacji zalecaną formą kontaktu ze szkołą są telefony i poczta elektroniczna.

W okresie zawieszenia zajęć szkoła będzie prowadzić kształcenie na odległość:

 • nauczyciele będą realizować zajęcia zdalnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji,
 • realizowane będą wszystkie zajęcia wynikające z planu, tzn. zajęcia przedmiotowe, dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, logopedyczne i świetlicowe,
 • nauczyciele będą monitorować postępy uczniów oraz wystawiać oceny,
 • ważne w tej sytuacji jest odpowiednie planowanie pracy, tak aby zajęcia realizować systematycznie,
 • przy planowaniu pracy ważne jest uwzględnienie kilku ważnych zasad, które zostały zebrane w opracowaniu "Jak skutecznie uczyć się w domu?",
 • przy pracy zdalnej należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w Internecie oraz zasadach ergonomii na stanowisku komputerowym i w pracy z mobilnymi urządzeniami komputerowymi,
 • planujemy zdalną organizację różnorodnych akcji oraz konkursów,
 • uruchomiliśmy wirtualną świetlicę oraz wirtualną bibliotekę,
 • zachęcamy do zdalnych kontaktów z nauczycielami, wychowawcami, opiekunami świetlicy oraz pedagogiem, psychologiem i bibliotekarzem, w sytuacji, gdy pojawią się jakiekolwiek kwestie do wyjaśnienia,
 • nauczyciele będą kontaktować się z uczniami i rodzicami drogą elektroniczną za pośrednictwem dziennika elektronicznego, mediów społecznościowych lub poczty elektronicznej, prosimy też śledzić systematycznie informacje zamieszczane pod linkiem:
ksztalcenienaodleglosc

Sytuacja jest nowa dla nas wszystkich. W związku z tym liczymy na informacje zwrotne przekazywane wychowawcom i nauczycielom. Dzięki tym informacjom będziemy mogli zmodyfikować nasze działania w taki sposób, aby funkcjonujący obecnie system kształcenia na odległość był skuteczny i jednocześnie jak najbardziej przyjazny dla wszystkich stron w nim uczestniczących.

Drodzy rodzice! Pani psycholog pracująca w naszej szkole przygotowała zestaw porad i materiałów, które mogą okazać się pomocne w obecnej sytuacji. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i skorzystania.

Biblioteka i świetlica szkolna dostosowując sposób funkcjonowania do obecnej sytuacji przekształciły się w "wirtualną bibliotekę" i "wirtualną świetlicę".

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem przygotowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Materiał zawiera wskazówki przydatne przy organizowaniu edukacynej pracy domowej

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zmienione zostały zasady funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp.

i

Informacja dla pracodawców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadziło regulację dotyczącą rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu.

Oto treść regulacji:

W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie będą mogli kontynuować nauki zawodu u pracodawcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, uczniowie ci uzyskują roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu, o której mowa w art. 44h ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, za faktyczny okres realizacji nauki zawodu.

 Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 obejmuje następujące typy szkół:

 1. TECHNIKUM - 4-letni cykl nauki
  • technik informatyk
  • technik ekonomista
  • technik handlowiec
 2. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - 3-letni cykl nauki
  • m.in. w zawodach sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk

 Pobierz dokumenty: 

 Podanie
 Dane ucznia

 

Regulamin przyjęć kandydatów

do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą

na rok szkolny 2014/2015

 

I. Tryb przyjmowania kandydatów.

 1. Kandydaci do klas pierwszych technikum dziennego oraz zasadniczej szkoły zawodowej składają dokumenty w sekretariacie szkoły w dniach od 19 maja (poniedziałek) do 3 czerwca (wtorek) do godz. 1500.
 2. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły:
  • podanie (na druku wydanym w sekretariacie szkoły lub pobranym ze sztrony internetowej),
  • arkusz danych kandydata (na druku wydanym w sekretariacie szkoły lub pobranym ze strony internetowej),
  • 3 podpisane zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 3. Do 24 czerwca (wtorek) do godz. 1500 kandydat dokonuje ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i składa (przenosi) dokumenty do ostatecznie wybranych szkół.
 4. Do 1 lipca (wtorek) do godz. 1500 kandydat dostarcza poświadczone przez dyrektora gimnazjum świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 5. 3 lipca (czwartek) do godz. 1300 zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i lista kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
 6. Do 7 lipca (poniedziałek) do godz. 1300 kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 7. 8 lipca (wtorek) do godz. 1300 nastąpi ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 8. W ciągu 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły istnieje możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Uzasadnienie powinno zostać wydane w ciągu 5 dni od dnia złożenie wniosku. W ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia istnieje możliwość złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Odwołanie powinno zostać rozstrzygnięte prze dyrektora w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia.
 9. Do 29 sierpnia trwać będzie dodatkowe postępowanie uzupełniające, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami.

 

II. Kryteria przyjęć kandydatów.

 1. Szkolna komisja rekrutacyjna ustala listę przyjętych kandydatów wg ilości zdobytych punktów. Warunkiem przyjęcia do technikum jest uzyskanie co najmniej 70 punktów.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierszeństwo mają:
  • sieroty, wychowankowie domów dziecka  i rodzin zastępczych,
  • kandydaci z opiniami kwalifikacyjnymi publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
  • kandydaci, którym takie prawo przysługuje na podstawie odrebnych przepisów.
 3. Do zasadniczej szkoły zawodowej będą przyjęci kandydaci, które mają potwierdzenie w podaniu przyjęcia na praktyczną naukę zawodu. Kopię umowy z zakładem pracy należy dostarczyć do 12 września 2014r. (piątek).

 

III. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 Lp.  Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty  Punktacja  Łącznie
1 Liczbowo określona ocena z języka polskiego x 2 max 12 punktów

max

100

punktów

2 Liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego x 2 max 12 punktów
3 Liczbowo określona ocena z matematyki x 2 max 12 punktów
4

Liczbowo określona ocena x 2

 • technik informatyk - z informatyki
 • technik ekonomista - z geografii
 • technik handlowiec - z geografii
max 12 punktów
5 Świadectwo z wyróżnieniem 8 punktów
6

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty - udział w finale wojewódzkim (punktowane maksymalnie 2 przedmioty 2 x 12 pkt.):

 • języka polskiego,
 • języka niemieckiego,
 • języka rosyjskiego,
 • języka francuskiego,
 • języka angielskiego,
 • geografii,
 • chemii,
 • fizyki,
 • historii,
 • matematyki,
 • biologii,
 • wiedzy o społeczeństwie pn. Konkurs wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej;

Do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa przedmioty: 2 x 12 punktów;

max 24 punkty
7

Sposób punktowania innych osiągnięć kandydata:

a) sportowe:

  • na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1-8) - 8 pkt.
  • na szczzeblu wojewódzkim (miejsca 1-4) - 6 pkt.
  • na szceblu powiatowym ( miejsca 1-3) - 3 pkt.

b) artystyczne:

  • na szczeblu ogólnopolskim (tytuł laureata, miejsca 1-3) - 8 pkt.
  • na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsca 1-3) - 6 pkt.
  • na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3) - 3 pkt.

c) konkursy wiedzy

  • organizowane na szceblu ogólnopolskim (tytuł laureata, miejsca 1-3) - 8 pkt.
  • organizowane na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsca 1-3) - 6 pkt.
  • na szceblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3) - 3pkt.

Do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe osiągnięcie absolwenta gimnazjum w danym konkursie, w danej dyscyplinie tylko raz;

max 16 punktów
8 Aktywność kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu 4 punkty
9

Egzamin gimnazjalny (wyniki egzaminu gimnazjalnego podane w % przelicza się na punkty wg następującej zasady: 1%=0,2 punktu):

a) "część humanistyczna"

  • język polski (max 100%=20pkt)
  • historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20pkt)

b) "część matematyczno-przyrodnicza"

  • matematyka (max 100%=20pkt)
  • przedmioty przyrodnicze (max 100%=20pkt)

c) "część z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy" (max 100%=20pkt)

 

max 40 punktów

 

max 40 punktów 

 

 

max 20 punktów

 max 

100

punktów

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA 200 punktów

 

Niezależnie od wyżej określownych zasad w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są:

a) laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,

b) laureat olimpiad dla gimnazjalistów,

  • Olimpiada Matematyczna dla Gimnajzalistów,
  • Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów,
  • Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów.

c) laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim wymienionego w pkt. 6 tabeli.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.

 

IV. Informacje dodatkowe.

 1. W technikum prowadzona jest obowiązkowa nauka dwóch języków obcych: I - język angielski, II - język niemiecki.
 2. Wybrany na egzamin maturalny język obcy realizowany będzie w zwiększonym wymiarze godzin od trzeciej klasy.